Dataskyddsinformation från BADER Mode & Livsstil AB

 

Dina personuppgifters säkerhet är viktig för oss! BADER överträffar lagkraven för dataskyddet.

Från 25 maj 2018 gäller föreskrifterna i EU:s dataskyddsförordning (nedan kallad: GDPR) i hela Europa. Här redogör vi för hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den nya förordningen (se artikel 13 GDPR). Läs noga igenom vår dataskyddsinformation. Om du har frågor eller kommentarer kring vår dataskyddsinformation kan du skicka dem till e-postadressen som anges vid punkt 2.

Innehåll

1. Översikt
2. Kontaktuppgifter till den som ansvarar för databehandlingen och till företagets dataskyddsombud
3. Syftet med databehandlingen, rättsliga grunder och berättigat intresse som gäller för BADER eller en tredje part samt kategorier av mottagare
3.1. Användning av vår webbplats eller applikation
3.2. Ingående, genomförande och avslutning av ett avtal
3.3. Databehandling för marknadsföringsändamål
3.4. Onlinenärvaro och webbplatsoptimering
3.5. Andra användningsändamål
4. Överföring till mottagare utanför EU
5. Dina rättigheter
6. Åtgärder för datasäkerhet

 

1. Översikt

Följande dataskyddsinformation beskriver hur och i vilken omfattning BADER behandlar personuppgifter. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. 

Den databehandling som BADER utför kan delas in i två huvudkategorier:

•   I samband med avtal behandlas alla uppgifter som är nödvändiga för att genomföra ett avtal med BADER. Om även externa tjänsteleverantörer, som exempelvis logistikföretag eller leverantörer av betaltjänster, är delaktiga i genomförandet av avtalet vidarebefordras dina uppgifter till dessa företag i den omfattning som krävs.

•   När du använder BADERs webbplats/applikation sker ett informationsutbyte mellan din enhet och vår server. I informationen som överförs kan även dina personuppgifter ingå. Den inhämtade informationen används bland annat för att optimera vår webbplats eller för att visa reklam i din enhets webbläsare. 

•   Enligt föreskrifterna i GDPR har du olika rättigheter gentemot oss. Du har bland annat rätt att invända mot viss databehandling, i synnerhet när det gäller databehandling för marknadsföringsändamål. Möjligheten att göra invändningar framhävs i texten. Om du har frågor om vår dataskyddsinformation kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsombud. Du hittar kontaktuppgifterna nedan.
 

2. Kontaktuppgifter till den som ansvarar för databehandlingen och till företagets dataskyddsombud

Denna dataskyddsinformation gäller för den databehandling som utförs av BADER Mode & Livsstil AB, Valhallavägen 185, 102 52 Stockholm (”personuppgiftsansvarig”) och för följande webbplatser och applikationer: www.bader.se. Dataskyddsombudet på BADER kan nås på ovanstående adress under Dataskyddsavdelningen, eller på dataskydd@bader.se.
 

3.Syftet med databehandlingen, rättsliga grunder och berättigat intresse som gäller för BADER eller en tredje part samt kategorier av mottagare

3.1 Användning av vår webbplats/applikation

När du använder vår webbplats/applikation överför webbläsaren på din enhet automatiskt information till servern som används för vår webbplats/applikation där informationen tillfälligt lagras i en loggfil. Vi har inget inflytande över detta förlopp. Följande information registreras utan åtgärder från din sida och lagras tills det raderas automatiskt: 

•   surfenhetens IP-adress 

•   datum och klockslag för åtkomst 

•   namn och URL för den fil som öppnats 

•   webbplats/applikation som använts för åtkomst (hänvisnings-URL) 

•   webbläsaren som du använder och eventuellt även surfenhetens operativsystem samt internetleverantörens namn 

Rättslig grund för behandling av IP-adressen är artikel 6 punkt 1 bokstav f) i GDPR. Vårt berättigade intresse baseras på de syften med datainhämtningen som anges nedan. Den inhämtade informationen kan inte knytas till din identitet och vi har heller inte för avsikt att göra en sådan koppling.

Vi använder din surfenhets IP-adress och övriga uppgifter som anges ovan för följande syften:

•   för att skapa en felfri uppkoppling

•   för att göra det smidigt att använda vår webbplats/applikation 

•   för att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet 

•   för andra administrativa syften 

Uppgifterna lagras under en tidsperiod på 7 dagar och raderas sedan automatiskt. För vår webbplats/applikation använder vi dessutom cookies, spårningsverktyg, targetingteknik och pluginprogram för sociala medier. Exakt vilka metoder det handlar om och hur vi använder dina uppgifter förklaras närmare vid punkt 3.4. nedan. 

Om du har gett ditt samtycke till geolokalisering via din webbläsare, operativsystemet eller genom andra inställningar på din enhet använder vi denna funktion för att erbjuda individuella tjänster på basis av den plats där du befinner dig (t.ex. genom att upplysa dig om var närmaste filial är belägen). Vi använder dina platsdata uteslutande för denna funktion. Om du avslutar denna funktion kommer dessa data att raderas.
 

3.2. Ingående, genomförande och avslutning av ett avtal

3.2.1. Databehandling vid ingående av avtal

BADERs affärsverksamhet är distansförsäljning av varor och tjänster och detaljhandel inom ramen för de tillstånd som inhämtats från myndigheterna. I detta sammanhang behandlar vi de data som är nödvändiga för ingående, genomförande och avslutning av ett avtal. Hit räknas:

•   förnamn, efternamn

•   faktura- och leveransadress

•   e-postadress

•   uppgifter om fakturor och betalningar

•   ev. födelsedatum

•   ev. telefonnummer

Rättslig grund för detta är artikel 6 stycke 1 bokstav b) i GDPR. Om vi inte använder dina kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål (se punkt 3.3 nedan) lagrar vi uppgifterna som krävs för avtalets genomförande så länge de lagstadgade eller eventuellt avtalade garantirättigheterna gäller. När denna tidsfrist löpt ut sparar vi den information i avtalsförhållandet som krävs enligt affärs- och skattelagstiftningen under den lagstadgade tidsperioden. Under denna tidsperiod (normalt tio år efter avtalets ingående) behandlas dessa data enbart i samband med kontroller från Skatteverket.

3.2.2. Identitet, kreditvärdighet och överföring till kreditupplysningsbolag

Vi kontrollerar vid behov din identitet med stöd av information från tjänsteleverantörer. Rättslig grund för detta är artikel 6 stycke 1 bokstav b) och f) i GDPR. Berättigandet består i att skydda din identitet och att förhindra bedrägeriförsök mot oss. Omständigheterna och resultatet av vår förfrågan lagras på ditt kundkonto eller ditt gästkonto så länge avtalsförhållandet gäller. 

När du en gång har gjort en beställning hos oss kan de uppgifter om dig som lagras hos oss kompletteras med score-värden. Scoring innebär att vi skapar en prognos för framtida händelser på basis av inhämtad information och tidigare erfarenheter. Med ledning av uppgifterna som sparats om dig placeras du i en statistisk persongrupp med liknande registrerade händelser. Metoden som används för detta är en matematisk-statistisk metod för riskprognoser som är väl beprövad i praktiken sedan länge. 

Vid en betalningsförsening överför vi nödvändiga uppgifter, i enlighet med gällande lagkrav, till ett företag som anlitas för att driva in vår fordran. Rättsliga grunder för detta är artikel 6 stycke 1 bokstav b) och även artikel 6 stycke 1 bokstav f) i GDPR. Indrivning av en avtalsenlig fordran är ett berättigat intresse i enlighet med den sistnämnda föreskriften. Vi översänder även information om betalningsförseningar eller osäkra fordringar, i enlighet med gällande lagkrav, till de kreditupplysningsbolag som vi samarbetar med. Rättslig grund för detta är artikel 6 stycke 1 bokstav f) i GDPR. Det nödvändiga, berättigade intresset för detta baseras på vårt och tredje parts intresse av att minska riskerna vid framtida avtal.
 

3.3. Databehandling för marknadsföringsändamål

3.3.1. BADERs och tredje parts marknadsföringsändamål

När du har gjort en beställning hos oss registrerar vi dig som befintlig kund. I detta fall behandlar vi din postadress utan ett konkret samtycke i syfte att denna väg skicka information om nya produkter och tjänster till dig. Vi lämnar då och då ut din postadress till noga utvalda avtalspartner inom handel och telekommunikation så att även de får möjlighet att informera dig om sina produkter. Vi behandlar din e-postadress för att utan ditt konkreta samtycke skicka information till dig om liknande produkter som vi marknadsför.

3.3.2. Intressebaserad reklam

För att du bara ska få information om sådant som är intressant för dig kategoriserar och kompletterar vi din kundprofil med ytterligare information. För detta använder vi både statistisk information och information om din person (t.ex. grunddata från din kundprofil). Målet är att du enbart ska få reklam som passar dina verkliga eller förmodade behov och förhindra att du störs av onödig reklam. 

Rättslig grund för ovannämnda typer av databehandling är artikel 6 punkt 1 bokstav f) i GDPR. Sådan behandling av befintliga kunders data för egna marknadsföringsändamål och för tredje parts marknadsföringsändamål är ett berättigat intresse. Hur länge data för marknadsföringsändamål lagras varierar beroende på hur länge uppgifterna är nödvändiga för reklamkommunikationen.

3.3.3. Rätt till invändning

Du kan när som helst och utan kostnad invända mot databehandlingen för ovannämnda syften. En invändning gäller framgent och kan göras för varje enskild kommunikationskanal. Det räcker med att skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till de kontaktuppgifter som anges vid punkt 2.

Om du gör en invändning spärras den berörda kontaktadressen mot databehandling för marknadsföringsändamål. I undantagsfall kan det hända att reklammaterial skickas till dig trots att du gjort en invändning. Orsaken kan vara tekniska skäl och detta betyder inte att vi ignorerar din invändning. Tack för visad förståelse.

3.3.4. Utskick av nyhetsbrev

På vår webbplats kan du anmäla dig för vårt nyhetsbrev. För att säkerställa att inte fel e-postadress har angivits använder vi ett så kallat dubbelt opt-in-förfarande: När du angett din e-postadress i registreringsformuläret skickar vi en bekräftelselänk till dig. Först när du klickat på bekräftelselänken registreras din e-postadress i vår distributionsfunktion. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med att skicka ett kortfattat meddelande via e-post till e-postadressen som anges vid punkt 2. 

3.3.5. Registrering av hur våra nyhetsbrev öppnas och läses

För att få mer information om i vilken mån våra e-postutskick upplevs som attraktiva analyserar vi hur mottagaren använder våra nyhetsbrev (art. 6 (1) (f) GDPR). På basis av denna information vill vi förbättra våra prestationer (vårt berättigade intresse). I detta sammanhang får vi stöd av vår e-postleverantör och andra IT-tjänsteleverantörer som därmed fungerar som våra personuppgiftsbiträden. Vi behandlar dina uppgifter för detta syfte tills du gör en invändning eller tills vi inte längre behöver uppgifterna för utvärderingen. Denna databehandling krävs varken genom avtalet eller lagstiftningen och en invändning har ingen inverkan på utskicket av e-postmeddelandena.

Du kan när som helst invända mot databehandlingen för detta syfte. Det räcker med att skicka ett kortfattat meddelande via e-post till e-postadressen som anges vid punkt 2.
 

3.3.6. Telefonreklam

Om du har samtyckt till reklamkommunikation via telefon sparar vi denna information som dokumentation om ditt samtycke i fem år med start då du lämnar ditt samtycke och efter varje tillfälle då samtycket har använts. 
 

3.4. Onlinenärvaro och webbplatsoptimering

3.4.1. Cookies – Allmän information

På vår webbplats använder vi cookies i enlighet med artikel 6 stycke 1 bokstav f) i GDPR. Vårt intresse att optimera vår webbplats är berättigat i enlighet med ovannämnda föreskrift. Cookies är små filer som skapas automatiskt av din webbläsare och lagras på din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon eller liknande) när du besöker vår webbplats. Cookies skadar inte din enhet och innehåller inte virus, trojaner eller någon annan skadlig kod. I en cookie lagras information som sammanhänger med den specifika enhet som används. Det betyder dock inte att vi därigenom får direkt kännedom om din identitet. Cookies används bland annat för att göra det smidigare för dig att använda vårt erbjudande. Vi använder sessionscookies för att upptäcka om du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats eller har loggat in på ditt kundkonto. När du lämnar vår webbplats raderas dessa cookies automatiskt. För att förbättra användarvänligheten använder vi även temporära cookies som lagras på din enhet under en bestämd tid. När du besöker oss nästa gång för att använda våra tjänster känner vår webbplats automatiskt av att du har besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du har gjort, så att du inte behöver ange dem en gång till. 

Om du har ett kundkonto hos BADER och är inloggad eller aktiverar funktionen ”förbli inloggad” kopplas informationen som finns lagrad i cookies till ditt kundkonto.

Vi använder även cookies för att skapa statistik och utvärdera användningen av vår webbplats i syfte att optimera vårt erbjudande för dig och för att visa information som är speciellt anpassad till dig. Dessa cookies ger oss möjlighet att automatiskt upptäcka att du redan har besökt oss nästa gång du går in på vår webbplats. Dessa cookies raderas automatiskt efter en bestämd tid. De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt. Du kan dock konfigurera din webbläsare så att inga cookies lagras på din dator, eller så att det alltid visas ett meddelande innan en ny cookie lagras. Men om du avaktiverar cookies helt kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Hur länge cookies lagras beror på vad de används för och alla cookies lagras inte lika länge. 

Denna webbplats använder en JavaScript-kod från eKomi Ltd. med säte på adressen Markgrafenstr. 11, D-10969 Berlin, Tyskland. eKomi ger oss möjlighet att integrera kundomdömen på vår webbplats. Om du har aktiverat JavaScript i din webbläsare, och inte har installerat en JavaScript-blockerare, kan det hända att personuppgifter överförs till eKomi. Vi känner inte till vilka uppgifter som eKomi tar del av och i vilken utsträckning eKomi använder sådana uppgifter. Närmare information kan erhållas direkt från eKomi på http://www.ekomi.de/de/datenschutz. I syfte att möjliggöra omdömen av leverantörer och produkter från våra kunder och för vår kvalitetsstyrning har vi integrerat en programvara från den oberoende leverantören eKomi Ltd. (”e-Komi”) för omdömen på vår webbplats. Via eKomi kan du lämna ett omdöme om dina erfarenheter av oss. För detta ändamål får eKomi tillgång till personuppgifter. eKomi vidtar alla organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dessa uppgifter. Dessa uppgifter lagras under den tid som tillåts enligt lagstiftningen och raderas sedan. Närmare information om eKomis dataskydd finns på www.ekomi.de/de/datenschutz. Du kan när som helst invända mot denna användning av dina uppgifter. När du lämnar ett omdöme via eKomi kan du ange din e-postadress så att vi kan kontakta dig med anledning av ditt omdöme. På det viset kan vi bemöta din kritik individuellt, svara på frågor eller bistå med annan hjälp. Det är frivilligt att uppge e-postadressen och i detta sammanhang gäller den oberoende tjänsteleverantören eKomis dataskyddsbestämmelser. Behandlingen av de personuppgifter som du lämnar direkt till eKomi ansvarar eKomi ensamt för.

På vår webbplats används cookies och JavaScript-koder från företaget Omikron Data Quality GmbH, Habermehlstr. 17, D-75172 Pforzheim, Tyskland. Om du har aktiverat JavaScript i din webbläsare, och inte har installerat en JavaScript-blockerare, kan det hända att din webbläsare överför personuppgifter till FACT-FINDER. Närmare information om detta finns i dataskyddsförklaringen från FACT-FINDER. Om du helt vill förhindra JavaScript-kod från FACT-FINDER kan du installera en JavaScript-blockerare (t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

3.4.2. Webbanalys
3.4.2.1. Användningsprofil

På den här webbplatsen inhämtas och lagras data av tjänsteleverantören econda GmbH, Zimmerstr. 6, D-76137 Karlsruhe, Tyskland. Denna data används för att skapa pseudonyma användningsprofiler. Med användningsprofilerna kan vi analysera besökarnas beteende och vi utvärderar användningsprofilerna i syfte att förbättra vårt erbjudande och ge det en behovsanpassad utformning. För detta ändamål kan cookies användas. Cookies är små textfiler som sparas lokalt på datorn hos den som besöker sidan och som gör det möjligt att känna igen datorn vid ett nytt besök på vår webbplats. De pseudonymiserade användningsprofilerna knyts inte till personuppgifterna hos den person som pseudonymen avser, om inte den berörda personen har lämnat sitt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst invända mot att vi samlar in och lagrar data för webbanalys genom att återkalla ditt samtycke via den här länken.
 

3.4.2.1.b

På den här webbplatsen inhämtas och lagras data med programvara från tjänsteleverantören prudsys AG, Zwickauer Straße 16, D-09112 Chemnitz, Tyskland. Denna programvara skapar användningsprofiler under pseudonymer. Med användningsprofilerna kan vi analysera besökarnas beteende och vi utvärderar användningsprofilerna i syfte att förbättra vårt erbjudande och ge det en behovsanpassad utformning. För detta ändamål kan cookies användas. Cookies är små textfiler som sparas lokalt på datorn hos den som besöker sidan och som gör det möjligt att känna igen datorn vid ett nytt besök på vår webbplats. De pseudonymiserade användningsprofilerna knyts inte till personuppgifterna hos den person som pseudonymen avser, om inte den berörda personen har lämnat sitt uttryckliga medgivande. Rättslig grund för ovannämnda typer av databehandling är artikel 6 punkt 1 bokstav f) i GDPR. Sådan behandling av befintliga kunders data för egna marknadsföringsändamål och för tredje parts marknadsföringsändamål är ett berättigat intresse. Lagringstiden är högst 90 dagar och varierar beroende på hur länge uppgifterna är nödvändiga för reklamkommunikationen. Du kan när som helst invända mot att vi samlar in och lagrar data för webbanalys genom att återkalla ditt samtycke via den här länken.
 

3.4.2.2. Google Analytics

I syfte att kontinuerligt optimera våra webbsidor och ge dem en behovsanpassad utformning använder vi en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”) i enlighet med artikel 6 stycke 1 bokstav f) i GDPR. I detta sammanhang skapar vi pseudonymiserade användningsprofiler och använder cookies. Cookien samlar in information om hur du använder denna webbplats i form av t.ex.:

•   webbläsarens typ/version

•   operativsystemet som används

•   hänvisnings-URL (föregående besökta webbplats)

•   värdnamnet (IP-adressen) för datorn som används för åtkomst

•   klockslag för serveråtkomst 

Denna information överförs till en av Googles servrar i USA där den lagras. Informationen används för att utvärdera hur besökarna använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen samt för att utveckla fler tjänster i samband med användningen av webbplatsen och Internet i syfte att genomföra marknadsundersökningar och ge webbsidorna en behovsanpassad utformning. Denna information överförs till tredje part om detta föreskrivs enligt lag eller om en tredje part anlitats för att bearbeta dessa data. Google kopplar aldrig din IP-adress till andra data. IP-adresserna anonymiseras, vilket innebär att de inte kan knytas till andra data (IP-masking). 

Du kan förhindra cookies genom att ställa in din webbläsare på motsvarande sätt, men vi vill göra dig uppmärksam på att du i så fall inte får tillgång till alla funktioner på denna webbplats. Du kan dessutom förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som baseras på din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt Googles bearbetning av de här uppgifterna genom att ladda ned och installera detta tilläggsprogram för webbläsaren. Då lagras en opt-out-cookie på din enhet som förhindrar att dina uppgifter samlas in när du besöker den här webbplatsen i framtiden. Opt-out-cookien gäller endast för denna webbläsare och för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du raderar de cookies som finns i den här webbläsaren måste du aktivera en ny opt-out-cookie. Närmare information om dataskydd i samband med Google Analytics finns på Google Analytics webbplats
 

3.4.3. Targeting

De targeting-åtgärder som vi använder och som beskrivs nedan vidtas i enlighet med artikel 6 stycke 1 bokstav f) i GDPR. Med våra targeting-åtgärder vill vi säkerställa att det endast visas reklam på dina enheter som passar dina verkliga eller förmodade intressen. Det ligger både i ditt och vårt intresse att du inte störs av reklam som är ointressant för dig.

3.4.3.1. Onsite targeting

På vår webbplats används cookies för att samla in och utvärdera information som hjälper oss att optimera vår reklam. Denna information innehåller t.ex. uppgifter om vilka av våra produkter som du visat intresse för. Inhämtning och utvärdering av data sker helt pseudonymt och ger oss inte möjlighet att identifiera dig. Framför allt knyts inte informationen till dina personuppgifter. På basis av denna information kan vi visa erbjudanden på vår webbplats som är speciellt inriktade på de intressen som framgår av ditt hittillsvarande användarbeteende. Dessa cookies har en livslängd på upp till 180 dagar och raderas därefter automatiskt.

3.4.3.2. Retargeting

Vi använder även retargeting-teknik från Google Ireland Limited och Bing ads från Microsoft Ireland Operations Limited. Denna teknik ger oss möjlighet att anpassa vårt webberbjudande så att det blir mer intressant för dig. För detta ändamål används en cookie som samlar in data om dina intressen under pseudonym. På basis av denna information visas reklam för våra erbjudanden som är relevant för dina intressen på våra partners webbplatser. Inga personuppgifter lagras och inga användningsprofiler med personuppgifter knyts till dig. Dessa cookies lagras under en tidsperiod på 30 dagar och raderas sedan automatiskt.

3.4.3.3. Affiliates

Vi samarbetar med reklampartner för att göra vårt webberbjudande ännu mer intressant för dig. För detta ändamål lagras även cookies från våra reklampartner när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Även i cookies från våra reklampartner lagras information under pseudonym om ditt användarbeteende och dina intressen när du besöker vår webbplats. Det lagras även en del information som uppstått vid besök på andra webbplatser som du besökt innan du gick in på vår webbplats. På basis av denna information visas reklam från våra reklampartner som är relevanta för dina intressen. Inga personuppgifter lagras och inga användningsprofiler med personuppgifter knyts till dig. Denna cookie lagras under en tidsperiod på 30 dagar och raderas sedan automatiskt. Du kan förhindra intressebaserad reklam från våra reklampartner genom en cookieinställning i din webbläsare (se även 3.4.1.). 

3.4.3.4. Invändnings-/opt-out-möjlighet

Du kan förhindra de beskrivna targeting-teknikerna genom en cookieinställning i din webbläsare (se även 3.4.1.).
 

3.4.4. Pluginprogram för sociala medier

På vår webbplats använder vi sociala pluginprogram för de sociala nätverken Facebook, Google+ och Twitter i enlighet med artikel 6 stycke 1 bokstav f) i GDPR i syfte att göra vårt företag mer känt. Det bakomliggande reklamsyftet är ett berättigat intresse i enlighet med GDPR. Respektive leverantör ansvarar för att verksamheten är förenlig med gällande dataskyddsföreskrifter. Integreringen av dessa pluginprogram sker med Shariff-metoden för att ge besökarna på vår webbplats bästa möjliga skydd.

3.4.4.1. Facebook

På vår webbplats används pluginprogram för det sociala nätverket Facebook som levereras av Meta Platforms Ireland Limited. Facebooks pluginprogram är märkta med Facebook-logotypen eller tilläggen ”gilla” och ”dela”. En översikt över Facebooks pluginprogram och hur de ser ut finns på denna länk. När du aktiverar ett sådant pluginprogram (första klicket) kopplar webbläsaren upp sig direkt mot Facebooks servrar. Facebook överför pluginprogrammets innehåll direkt till din webbläsare och integrerar det på webbsidan. Genom denna integrering informeras Facebook om att din webbläsare gått in på den berörda sidan på vår webbplats, även om du inte har någon Facebook-profil eller för tillfället inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en av Facebooks servrar i USA och lagras där. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook omedelbart koppla din Facebook-profil till besöket på vår webbplats. Även när du interagerar med pluginprogrammen, t.ex. genom använda gilla-knappen, sänds denna information direkt till en av Facebooks servrar och lagras där. Informationen publiceras dessutom i din Facebook-profil så att dina Facebook-vänner kan se den. 

Syftet med datainhämtningen och dess omfattning, Facebooks behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av din integritet framgår av Facebooks dataskyddsinformation. Om du inte vill att Facebook omedelbart kopplar informationen om ditt besök på vår webbplats till din Facebook-profil måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

3.4.4.2. Twitter

På vår webbplats har pluginprogram från den sociala medietjänsten Twitter för korta meddelanden integrerats. Twitters pluginprogram (tweet-knappen) känns igen på Twitter-logotypen (en vit fågel mot blå bakgrund) och tillägget ”Tweeta”. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant pluginprogram kopplar din webbplats upp sig direkt mot Twitters server. Twitter får då information om att du besökt vår webbsida med din IP-adress. Om du klickar på Twitter-knappen när du är inloggad på ditt Twitter-konto kan du länka innehållet på våra webbsidor till din Twitter-profil. Därigenom kan Twitter koppla besöket på våra webbsidor till ditt användarkonto. Som leverantör av webbsidorna har vi ingen kännedom om innehållet i den överförda informationen eller hur den används av Twitter. Du hittar närmare information om detta här. Om du inte vill att Twitter ska kunna koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto ska du logga ut från ditt Twitter-konto.
 

3.4.4.3. Instagram

På vår webbplats använder vi sociala pluginprogram (”pluginprogram”) från Instagram som bedrivs av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”). Dessa pluginprogram kännetecknas av en Instagram-logotyp i form av t.ex. en ”Instagram-kamera”. En översikt över Instagrams pluginprogram och hur de ser ut hittar du här. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant pluginprogram kopplar din webbplats upp sig direkt mot Instagrams servrar. Instagram överför pluginprogrammets innehåll direkt till din webbläsare och integrerar det på webbsidan. Genom denna integrering informeras Instagram om att din webbläsare gått in på den berörda sidan på vår webbplats, även om du inte har någon Instagram-profil eller för tillfället inte är inloggad på Instagram. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en av Instagrams servrar i USA och lagras där. Om du är inloggad på Instagram kan Instagram omedelbart koppla ditt Instagram-konto till besöket på vår webbplats. Även när du interagerar med pluginprogrammen, t.ex. genom använda Instagram-knappen, sänds denna information direkt till en av Instagrams servrar och lagras där. Informationen publiceras dessutom på ditt Instagram-konto så att dina kontakter kan se den. Syftet med datainhämtningen och dess omfattning, Instagrams behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av din integritet framgår av Instagrams dataskyddsinformation. Om du inte vill att Instagram omedelbart kopplar den inhämtade informationen om vår webbplats till ditt Instagram-konto måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats. Du kan helt förhindra Instagrams pluginprogram med speciella tilläggsprogram för din webbläsare, som t.ex. skriptblockeraren ”NoScript”.
 

3.4.4.4. Pinterest

På vår webbplats använder vi sociala pluginprogram (”pluginprogram”) från det sociala nätverket Pinterest som bedrivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (”Pinterest”). Dessa pluginprogram känns igen på t.ex. knapparna med tecknet ”Pint it” mot vit eller röd bakgrund. En översikt över Pinterests pluginprogram och hur de ser ut hittar du här. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant pluginprogram kopplar din webbplats upp sig direkt mot Pinterests servrar. Pinterest överför pluginprogrammets innehåll direkt till din webbläsare och integrerar det på webbsidan. Genom denna integrering informeras Pinterest om att din webbläsare gått in på den berörda sidan på vår webbplats, även om du inte har någon profil hos Pinterest eller för tillfället inte är inloggad på Pinterest. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en av Pinterests servrar i USA och lagras där. Om du är inloggad på Pinterest kan Pinterest omedelbart koppla din Pinterest-profil till besöket på vår webbplats. Även när du interagerar med pluginprogrammen, t.ex. genom använda ”Pin it”-knappen, sänds motsvarande information direkt till en av Pinterests servrar och lagras där. Informationen publiceras dessutom på Pinterest så att dina kontakter kan se den. Syftet med datainhämtningen och dess omfattning, Pinterests behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av din integritet framgår av Pinterests dataskyddsinformation. Om du inte vill att Pinterest omedelbart kopplar den inhämtade informationen om vår webbplats till din profil hos Pinterest måste du logga ut från Pinterest innan du besöker vår webbplats. Du kan helt förhindra Pinterests pluginprogram med speciella tilläggsprogram för din webbläsare, som t.ex. skriptblockeraren ”NoScript”.
 

3.5. Andra användningsändamål

3.5.1. Skapa användarkonto 

När du registrerar dig i vår webbutik för att skapa ett användarkonto måste du förutom din e-postadress och ett lösenord även ange dina adressuppgifter. Rättslig grund för denna databehandling är artikel 6 punkt 1 bokstav f) i GDPR. Sådan behandling av användaruppgifter i syfte att optimera användningen av vår webbutik är ett berättigat intresse. Om du vill ta bort ditt användarkonto igen, gå till punkten ”Ta bort onlineprofil” i kontot. Då tas ditt användarkonto bort tillsammans med alla data som registrerats. Om du skapar ett användarkonto och sedan aldrig använder det för att lägga en beställning, tas kontot bort efter två år.
 

3.5.2. Användning av kontaktformulär 

När du använder ett formulär i vår webbutik (t.ex. ett kontaktformulär) sker ingen lagring av dina uppgifter inom webbutiken. Din förfrågan vidarebefordras bara som ett e-postmeddelande till den berörda avdelningen. Rättslig grund för ovannämnda typer av databehandling är artikel 6 punkt 1 bokstav f) i GDPR. Denna behandling av kontaktuppgifter för att tillhandahålla ett kontaktformulär och besvara förfrågningar är ett berättigat intresse. E-postmeddelandet raderas så snart ditt ärende har bearbetats.
 

3.5.3. Tävlingar 

När du deltar i en av våra tävlingar används dina uppgifter (data) för att genomföra tävlingen och utlottningen och för ett eventuellt annat syfte som valts genom förkryssning eller klickning samt för att skicka nyhetsbrevet. Om inget annat anges i deltagandevillkoren publiceras vinnaren endast med uppgift om namn och hemort. Rättslig grund för ovannämnda databehandling är artikel 6 stycke 1 bokstav b) i GDPR resp. artikel 6 stycke 1 bokstav f) i GDPR resp. artikel 6 stycke 1 bokstav a) i GDPR. Erbjudandet att delta i marknadsåtgärden och uppfyllandet av skyldigheterna gentemot deltagarna är nödvändiga för att genomföra ett avtal där den berörda personen är avtalspartner. Erbjudandet att delta i marknadsåtgärden är ett berättigat intresse.
 

 

4. Mottagare utanför EU

Med undantag för de typer av behandling som beskrivs vid punkt 3.4. vidarebefordrar vi inga data till mottagare med säte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De typer av behandling som anges vid punkt 3.4. medför en dataöverföring till en server som tillhör vår leverantör av spårnings- och targetingteknik. Denna server är belägen i USA. Dataöverföringen sker på basis av EU-kommissionens standardklausuler. Du kan begäran en kopia av standardklausulerna från oss. Skicka i så fall ett brev med ett frankerat returkuvert till adressen som anges vid punkt 2.
 

5. Dina rättigheter

5.1. Översikt

Utöver rätten att återkalla de samtycken som du gett oss, ha du även följande rättigheter, under förutsättning att gällande lagkrav är uppfyllda: 

•   rätt till tillgång till de personuppgifter som vi lagrar enligt artikel 15 i GDPR

•   rätt till rättelse av felaktiga uppgifter eller komplettering av korrekta uppgifter enligt artikel 16 i GDPR

•   rätt till radering av de uppgifter om dig som vi lagrar enligt artikel 17 i GDPR 

•   rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i GDPR

•   rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR
    Du har rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat,
    allmänt använt och maskinläsbart format, och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta.
 

5.2. Rätt att göra invändningar

Enligt föreskrifterna i artikel 21 stycke 1 i GDPR har du rätt att invända mot databehandlingen av skäl som beror på den berörda personens speciella situation.

Den ovannämnda, allmänna rätten att göra invändningar gäller för alla typer av databehandling som beskrivs i denna dataskyddsinformation och som behandlas i enlighet med artikel 6 stycke 1 bokstav f) i GDPR. Till skillnad från den speciella rätten att göra invändningar mot databehandling för marknadsföringsändamål (se 3.3.3. ovan), är vi när det gäller allmänna invändningar enligt GDPR endast skyldiga att följa din invändning om du kan visa att det finns tungt vägande skäl (t.ex. en potentiell fara för någons liv eller hälsa). Du har dessutom möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), den ansvariga tillsynsmyndigheten för BADER.
 

6. Datasäkerhet

Alla uppgifter som du personligen sänder till oss, även dina betalningsuppgifter, överförs med den vanligt förekommande och säkra standarden SSL (Secure Socket Layer). SSL är en säker och beprövad standard som även används av t.ex. internetbanker. Du känner igen en säker SSL-uppkoppling på att ett s lagts till efter http (dvs. https://...) i webbläsarens adressfält eller på hänglåssymbolen nedtill i webbläsaren.

Vi använder för övrigt lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot manipulation, delvis eller fullständig förlust samt obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.